Vraag je vertaling 24/7 online aan

Upload hier je document of tekst en vraag je vertaling aan.

Persoonlijk advies of hulp nodig?

Neem per e-mail contact met ons op: we helpen je graag.

Algemene voorwaarden

A Algemeen

1. Over The Translator Group/Prologic GmbH

In het kader van deze Algemene voorwaarden vallen The Native Translator, The Business Translator en The Lowcost Translator onder The Translator Group (hierna TTG genoemd) waarmee een klant een opdrachtovereenkomst aangaat.

2. Toepasbaarheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot vertaling en/of aanverwante diensten die door TTG en de Opdrachtgever zijn aanvaard tenzij anders schriftelijke is overeengekomen of wettelijke verplicht.

B Opdracht

1. Aanvaarding van de opdracht

Een opdrachtovereenkomst wordt aangegaan wanneer de Opdrachtgever de prijsofferte die TTG verstrekt met betrekking tot een opdracht aanvaard of wanneer de partijen tot een specifieke overeenkomst komen. Voor zover een opdracht wordt gestart of uitgevoerd zonder een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging, zijn de relevante delen van deze Algemene voorwaarden van toepassing. 

TTG heeft het recht een opdracht te weigeren indien TTG van mening is dat de opdracht een crimineel element bevat of indien de aard van de opdracht in het algemeen in strijd is met de gedragscode van TTG. TTG heeft tevens het recht een opdracht te weigeren indien de Opdrachtgever niet voldoet aan het algemeen kredietbeleid van TTG.

2. Uitvoering en basis van toewijzing

Het werk van TTG wordt zeer nauwkeurig en met zorg uitgevoerd door competent personeel en in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst die door beide partijen is aangegaan. TTG houdt zich aan de voor haar werkgebied geldende code voor goede praktijken. Tenzij TTG en de Opdrachtgever anders zijn overeengekomen, zal TTG methoden en normen hanteren die relevant zijn voor haar werk. 

De Opdrachtgever zal het benodigde materiaal aan TTG ter beschikking stellen zodat TTG de opdracht kan uitvoeren in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst, waarop TTG de Opdrachtgever zal informeren wanneer zij niet in het bezit is van het volledige benodigde materiaal. Indien het benodigde materiaal niet wordt ontvangen van de Opdrachtgever, heeft TTG recht op uitstel van levering alsook op compensatie voor eventuele gemaakte kosten. Indien het ontbreken van het benodigde materiaal het uitvoeren van de opdracht voor TTG aanzienlijk bemoeilijkt, heeft TTG het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarna TTG recht heeft op vergoeding van de Opdrachtgever voor het uitgevoerde werk tot aan de datum van beëindiging, alsook op vergoeding van de kosten van de beëindiging van de opdracht en het verlies van inkomsten. 

3. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden worden overeengekomen in samenwerking met elke individuele opdrachtovereenkomst.

4. Vertraging in levering

Indien een vertraging in levering door TTG zich voordoet vanwege redenen die niets met de Opdrachtgever te maken hebben en dergelijke vertraging niet wordt geaccepteerd door de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever tot 4% van het vertraagde deel van de levering per week worden vergoed voor het vertraagde deel van de levering, of tot een maximum van 10% van de totaal orderwaarde vergoed worden. Indien een vertraging in levering de Opdrachtgever het recht geeft op het maximale vergoedingsbedrag, heeft de Opdrachtgever het recht het vertraagde deel van de opdracht te beëindigen. Indien de Opdrachtgever besluit het vertraagde deel van de opdracht te beëindigen, wordt er geen aanvullende vergoeding uitbetaald anders dan de vergoeding die hierin besproken zijn. 

Indien een vertraging in levering door TTG als aanzienlijk wordt beschouwd gezien de omvang en de frequentie van de opdracht, heeft de Opdrachtgever het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen en, indien van toepassing, dienen de voltooide delen van de opdracht te worden betalen onder aftrek van de hierin genoemde vergoeding. Er zijn geen andere sancties wegens vertraging in levering door TTG van toepassing. 

5. Aansprakelijkheid voor fouten of gebreken

TTG is aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken als gevolg van de uitvoering van een opdracht die voor de Opdrachtgever niet van ondergeschikt belang zijn, tenzij de fouten of gebreken werden veroorzaakt door een fout of defect in het originele materiaal dat werd aangeleverd door de Opdrachtgever of enige andere omstandigheden rondom de Opdrachtgever. In het geval dat een fout of gebrek het gevolg is van de prestatie van TTG, zal een dergelijke fout of gebrek worden hersteld op de kosten van TTG. 

Indien er een klacht wordt ingediend over het afgeleverde materiaal, dient de Opdrachtgever de klacht binnen veertien (14) dagen na datum van aflevering te hebben ingediend. TTG heeft het recht om volgens de geldende prijslijst betaling te eisen voor elke aangebrachte wijziging naar aanleiding van een klacht die wordt ingediend gedurende deze periode. Een wijziging uitgevoerd naar aanleiding van een klacht die binnen een periode van zestig (60) dagen na aflevering wordt ingediend, wordt altijd beschouwd als een nieuwe opdracht en als zodanig behandeld. 

6. Geheimhouding

Vertrouwelijke documenten en bestanden die in verband met een opdracht beschikbaar worden gesteld aan TTG worden als strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden zonder de toestemming van de Opdrachtgever, met als uitzondering de personeelsleden, bevoegde adviseurs of consultants van TTG. TTG zal ervoor zorgen dat alle relevante personeelsleden, adviseurs en consultanten een Geheimhoudingsovereenkomst van gelijke strekking hebben getekend ten opzichte van TTG. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die bekend is of wordt bij het algemeen publiek of dat op welke manier dan ook (niet gerelateerd aan de opdracht) wordt ontvangen door TTG.

Tenzij de Opdrachtgever TTG schriftelijk verzoekt om een andere specifieke afleveringsmethode te gebruiken, handelt TTG niet in strijd met de bovenstaande geheimhoudingsbepaling wanneer de levering van de opdracht aan de Opdrachtgever op dezelfde wijze plaatsvindt zoals de Opdrachtgever het origineel en gerelateerd materiaal aan TTG heeft aangeleverd.

7. Eigendom en gebruiksrecht van het eindproduct

Het eindproduct van de aan Opdrachtgever verstrekte opdracht is voor onvoorwaardelijk gebruik het eigendom van de Opdrachtgever mits TTG volledige betaling heeft ontvangen. Echter behoudt TTG het recht om vrijelijk te beschikken over en gebruik te maken van woordenlijsten en vertaalgeheugen dat is aangemaakt in het kader van de opdracht.

C Prijs

1. Prijs van de opdracht

De prijs voor een vertaling is overeengekomen op basis van een individuele opdracht gebaseerd op het aantal woorden, de taalcombinatie, complexiteit en benodigde extra diensten zoals DTP.

2. Wijzigingen en aanvullingen

a) Indien de Opdrachtgever vraagt om een wijziging die doorgevoerd dient te worden volgens een overeengekomen schema, heeft TTG het recht om het extra werk uitgevoerd vanwege een dergelijke wijziging volgens de geldende prijslijst in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

b) Indien de Opdrachtgever enige andere wijzigingen wenst door te voeren in de opdracht, heeft TTG het recht om een toeslag in mindering te brengen naast de overeengekomen prijs. Dergelijke wijzigingen wordt medeverstaan het toevoegen van aanvullende voorwaarden. De toeslag wordt in mindering gebracht in overeenstemming met de geldende prijslijst waarna TTG de relevante afleveringsvoorwaarden en prijs dient aan te passen in overeenstemming met de gemaakte wijziging.

3. Beëindiging

De Opdrachtgever heeft het recht een opdracht voor aflevering te beëindigen op voorwaarde dat de Opdrachtgever TTG vergoedt voor het uitgevoerde werk voorafgaand aan de melding van beëindiging, alsook voor de kosten gemaakt voor de beëindiging van de opdracht en het verlies van inkomsten. 

4. Btw

De genoemde prijs in de opdrachtovereenkomst of prijsofferte voorgesteld door TTG is exclusief btw behalve wanneer deze voor particuliere opdrachtgevers is bestemd. 

5. Betalingsvoorwaarden

TTG factureert de Opdrachtgever wanneer de opdracht is voltooid en na een kredietbeoordeling. Alle facturen dienen binnen tien (10) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Over achterstallige betalingen wordt 8% rente op jaarbasis in rekening gebracht.

Gezien de aard van de opdracht of het opdrachtgeverschap, heeft TTG het recht, indien zij dit nodig acht, maand- of voorschotfacturering te verlangen. In het geval van maandelijkse facturering zal TTG het uitgevoerde werk gedurende een maand lang optellen en de totale prijs van de opdrachten in rekening brengen.

In het geval van voorschotfacturering wordt 30% van de overeengekomen of geoffreerde totaal prijs ten tijde van het aanvaarden van de order gefactureerd. Wanneer een opdracht een aantal deelleveringen omvat, zal TTG een voorschotfactuur doen toekomen indien de waarde van een of meer van de deelleveringen meer dan EUR 5 000 is en de geschatte leveringsperiode meer dan dertig (30) dagen in beslag neemt. Het bedrag op de factuur wordt dan berekend op basis van de overeengekomen of geoffreerde prijs van de deellevering.

6. Achterstallige betalingen

TTG heeft het recht om de opdracht te beëindigen in het geval dat de Opdrachtgever achterstallig is met betalen van aanzienlijk belang aan TTG. TTG heeft ook het recht om een vergoeding te eisen aan de Opdrachtgever voor werk dat is uitgevoerd tot de datum van beëindiging, alsook voor de kosten van de beëindiging van de opdracht en het verlies van inkomsten. 

D Overige voorwaarden

1. Wettelijke inbreuk

TTG is aansprakelijk ervoor te zorgen dat de door TTG aangeboden diensten geen inbreuk maken op rechten van andere entiteiten zoals een patent, merknaam of auteursrecht onderhevig aan en voor zover het materiaal ingediend bij TTG de basis vormt voor de door TTG aangeboden diensten. De Opdrachtgever is aansprakelijk ervoor te zorgen dat het materiaal dat is ingediend bij TTG en daaropvolgende handelingen van dergelijk materiaal niet in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van andere entiteiten. De Opdrachtgever zal TTG vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in relatie tot de door TTG uitgevoerde opdracht namens de Opdrachtgever. 

2. Beperkte aansprakelijkheid

Afgezien van deze Algemene voorwaarden kan de Opdrachtgever geen vorderingen tegen TTG instellen met betrekking tot de opdracht. De Opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding in geval van productieverlies, verlies van inkomsten of eventuele andere indirecte schade en TTG is in geen geval aansprakelijk voor schade gerelateerd aan de betaalde vergoeding aan een derde. Met betrekking tot de aflevering van de opdracht via elektronische middelen houdt in dat TTG niet aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt door een zogenaamd computervirus of enige andere problemen buiten de macht van TTG. Bovendien wijst TTG alle aansprakelijkheid af gerelateerd aan een probleem dat optreedt als gevolg van het feit dat de Opdrachtgever het eindproduct van de opdracht in gebruik neemt of dat betrekking heeft tot de technische apparatuur of software die de Opdrachtgever of een andere entiteit heeft gebruikt. De aansprakelijkheid van TTG en haar onderaannemers is beperkt tot een bedrag dat gelijkstaat aan het overeengekomen totaal bedrag van de opdracht.

Om het recht op vergoeding te behouden dienen eventuele schadevorderingen schriftelijk zo snel mogelijk nadat de schade is waargenomen en niet later dan 90 dagen na de voltooiing van de opdracht te worden ingediend bij TTG.

3. Overmacht

TTG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel verlies veroorzaakt wanneer TTG of haar onderaannemers laat zijn met het afleveren van de opdracht naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden buiten de macht van TTG of haar onderaannemers, waaronder, maar niet beperkt tot, ziekte, brand, blikseminslag, natuurramp, staking, boycot, arbeidsconflict, oorlog, mobilisatie of onverwachte oproep voor militaire dienst, valutarestricties, onvoldoende of gebrekkige elektriciteitsvoorziening, telecommunicatie inclusief netwerkcommunicatie, opstand en rellen of enige andere vergelijkbare omstandigheid of onverwachte actie van de overheid. 

4. Persoonsgegevens

4.1 Verwerken van persoonsgegevens

Documenten die aan TTG worden opgestuurd om te worden verwerkt kunnen persoonsgegevens bevatten. Voor zover TTG eventuele persoonsgegevens verwerkt is namens de Opdrachtgever de AVG van toepassing.

Als de verantwoordelijke voor persoonsgegevens is het de verantwoording van de Opdrachtgever om toestemming te verkrijgen van de betrokkenen die genoemd worden in de documenten doorgestuurd naar TTG voor verwerking of ervoor te zorgen dat er een andere wettelijke grond is voor het verwerken. 

4.2 Anonimiseren

Tijdens het verwerken (bijv. vertalen van) documenten, kan TTG (afhankelijk van de eisen die de moedertaal stelt) de documenten aan een leverancier overdragen die zich in een derde land bevindt die geen adequate regeling hebben voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Om taaldienstgerelateerde bewerkingen te kunnen uitvoeren (bijv. het vertalen van de inhoud), dient het document platte tekst te bevatten en, zodoende, niet gecodeerd te zijn, behalve tijdens de overdracht.

Derhalve dient de Opdrachtgever, voordat de documenten met persoonsgegevens aan TTG worden verstuurd, de verantwoordelijkheid te nemen voor het anonimiseren van persoonsgegevens in dergelijke documenten of op andere wijze ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden teruggeleid naar een specifieke betrokkene. Dit is met name van belang wanneer de documenten naar een taal van een derde land moeten worden vertaald, waar geen adequaat besluitvorming heeft plaatsgevonden of anderszins worden verwerkt door een moedertaalspreker van een dergelijk derde land, aangezien de lokale wetgeving van dat land in strijd kan zijn met de privacywetgeving van de EU en/of de VS.

Bovendien kan TTG gebruikmaken van CAT-tools die de inhoud van documenten opslaan (waaronder persoonsgegevens) in een vertaalgeheugen dat is toegespitst op de Opdrachtgever. Indien TTG de persoonsgegevens in de documenten van de Opdrachtgever niet mag opslaan in vertaalgeheugens of andere databases als onderdeel van het verwerken, moet de Opdrachtgever de documenten anonimiseren voordat deze worden toegezonden aan TTG. 

4.3 Opslaan

TTG slaat projectbestanden van een Opdrachtgever gedurende 90 dagen op op haar server. Na deze periode worden de bestanden verwijderd. De inhoud van de vertaalgeheugens zullen worden opgeslagen voor zolang de Opdrachtgever wenst dat wij deze opslaan.

4.4 Eigendom

De gegevens die zijn opgeslagen in de vertaalgeheugens en andere databases die worden gebruikt voor het verwerken van de documenten van Opdrachtgever, zijn de gegevens van de Opdrachtgever en TTG verwerkt de gegevens in overeenstemming met de instructies van de Opdrachtgever.

4.5 Verwijderen

Indien persoonsgegevens dienen te worden verwijderd uit vertaalgeheugens en andere databases, kan TTG of het gehele vertaalgeheugen en/of database verwijderen, of een vergoeding rekenen voor het uitfilteren van de gegevens, waar mogelijk.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de interpretatie en toepassing van deze Algemene voorwaarden is het Zwitserse recht, Kanton Obwalden, van toepassing. 

Eventuele geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of toepasbaarheid van deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank (Kantonsgericht) in Sarnen Kanton Obwalden, Zwitserland.

Deze bedrijven vertrouwen op onze kwaliteit!

<
>